شنبه - ۵ اسفند ۱۳۹۶      13973      51676 بازدید   
 

      13174      60668 بازدید   

ترجیح رضای مخلوق بر رضای خالق

      12970      62465 بازدید   

تبرک جستن به آب دهن ارباب

      12906      62361 بازدید